'Yurt İçi Marka Tescil Belgesi' NEDİR? NASIL BAŞVURULUR? |

'Yurt İçi Marka Tescil Belgesi' NEDİR? NASIL BAŞVURULUR?

'Yurt İçi Marka Tescil Belgesi' NEDİR? NASIL BAŞVURULUR?

'Yurt İçi Marka Tescil Belgesi' NEDİR? NASIL BAŞVURULUR?

MARKA TESCİL BELGESİ OLAN İŞLETMELER KOSGEB TANITIM DESTEĞİNDEN YARARLANABİLİR !

MARKA TESCİL NE ANLAMA GELİYOR ?

Tüketicinin zihninde ki algıların toplamına kısaca marka denir.İşletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan, kişi adları, sözcükler, şekiller, sayılar vb. işaretler markayı oluşturur.

Markaların tescil edilmesi, sahibi tarafından kullanımının öznelleştirilmesi, marka sahibinin belirlenmesi ve haksız kullanımının engellemesi için fırsat anlamına gelir.Marka tescil işleminde tek yetkili merci olan Türk Patent Enstitüsü(TPE)'ne yapılan resmi başvurular, enstitü tarafından incelemeye tabi tutulur. İnceleme aşamasının olumlu olması halinde marka, tescil edileceği yönünde üçüncü şahısların dikkatine ilan edilir.Üç aylık ilan süresince itiraz edilmeyen markalar TPE tarafından kesin olarak kabul edilerek belgeye bağlanır.

TPE'YE MARKA TESCİL  BAŞVURU YERİ VE TARİHİ ?

  • Başvuru tarihi, başvuru dilekçesinin ve başvuru için gerekli evrakların Enstitü tarafından alındığı tarih, saat ve dakikadır.

Başvuru dilekçesine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.

a) Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.

b) İlave sınıf veya sınıfların ücretinin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.

c) Rüçhan hakkı talebi varsa, buna ilişkin ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.

ç) Başvuru vekil aracılığı ile yapılıyorsa,vekaletname.

d) Başvuru ortak marka ya da garanti markası için yapılmış ise teknik yönetmelik.

e) Rüçhan hakkından yararlanmak isteniyorsa, yetkili makamlardan alınan rüçhan hakkını gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ve bu belgenin yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

Başvuru ücreti tek sınıflı marka tescil başvuru ücretidir. Bir marka tescil başvurusu birden fazla sınıf için yapılmışsa, ek ücret ve ilave sınıf ücreti de ödenir.

Başvuru tarihi, başvuru sahibinin kimlik bilgilerini içeren imzalı başvuru dilekçesinin, markanın baskı yoluyla çoğaltmaya ve yayıma elverişli örneğinin, başvuruya konu malların veya hizmetlerin listesinin ve başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgi veya belgelerin Enstitüye verildiği tarih, saat ve dakika itibarıyla kesinleşir.

NOT :Herhangi birinin eksik olduğu tespit edilirse başvuru şeklen reddedilir ve başvuru sahibine söz konusu eksikliklerin giderilmesi için 2 aylık süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliklerin giderilmesi halinde başvuru işlemlerine devam edilir. Bu durumda başvuru tarihi, eksiklikleri giderilen bilgi veya belgelerin Enstitüce alındığı tarih, saat ve dakika itibarıyla kesinlik kazanır. Eksikliklerin belirtilen süre içerisinde giderilmemesi halinde başvuru işlemden kaldırılır.

NOT2: Teknik yönetmelikte, başvuru sahibi veya sahipleri gerçek kişi ise kimlik bilgilerinin, tüzel kişi ise ticaret unvanlarının, adreslerinin, başvuruya ilişkin tek bir yazışma adresinin, marka örneğinin, markanın hangi mal veya hizmetlerde ne şekilde kullanılacağının, markanın kullanım usullerinin açıklanması gerekmektedir. Ayrıca, garanti markası teknik yönetmeliğinde; markanın garanti ettiği mal veya hizmetlerin ortak özelliklerinin, markayı kullanmaya yetkili kişilerin, markayı kullanma hakkının ne şekilde elde edileceğinin, markanın kullanma hakkının verilmesinden sonra denetimlerin kim tarafından, nasıl ve hangi sıklıkta yapılacağı ile teknik yönetmeliğe aykırı kullanma halinde uygulanacak yaptırımların; ortak marka teknik yönetmeliğinde de ortak markayı kullanmaya yetkili olan işletmelerin, teknik yönetmeliğe aykırı kullanma halinde uygulanacak yaptırımların belirtilmesi zorunludur.

  • Marka tescil başvurusu, Enstitü tarafından duyurulan Marka Tescil Başvuru Formu bilgisayar ortamında doldurulmak suretiyle Enstitüye sunulur. Elle doldurulmuş başvuru dilekçeleri kabul edilmez.

Marka başvuru dilekçesinde aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur.

a) Başvuru sahibinin kimlik, adres ve diğer iletişim bilgileri.

b) Başvuru vekil aracılığı ile yapılıyorsa vekilin sicil numarası, kimlik, adres ve diğer iletişim bilgileri.

c) Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler.

ç) Markanın baskı yoluyla çoğaltmaya ve yayıma elverişli örneği.

d) Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmış ise bunların Latin alfabesindeki karşılığı.

e) Marka tescil başvurusuna konu malların veya hizmetlerin Nice Anlaşmasına göre sınıf numaraları ve bu numaralara uygun olarak düzenlenmiş listesi.

f) Yetkili kişi veya kişilerce atılmış imza.

g) Ödemelere ilişkin bilgiler.

ğ) Varsa ilave sayfa sayısı ve eklere ilişkin bilgiler.

Süreler ve işlem formları

  • Tebliğde yer alması kaydıyla, marka başvurusunun tescili için gerekli marka tescil belgesi düzenleme ücretinin ödendiğini gösterir bilgi veya belgenin Enstitünün bu bilgi veya belgeyi talep etmesinden itibaren 2 aylık süre içerisinde Enstitüye sunulması gerekir.
  • Başvuru sahibi tarafından Enstitüye gönderilen belgelerde eksiklik olduğunun tespit edilmesi halinde başvuru sahibine veya vekiline eksikliklerin giderilmesi için 2 aylık süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliklerin giderilmemesi halinde bu maddelerde öngörülen işlemler yapılmaz, başvuru ya da talep işlemden kaldırılmış sayılır ve alınan ücret Enstitüye irat kaydedilir.
  • Bu Yönetmelikte geçen başvuru formu, talep, dilekçe veya başvuru dilekçesi, Enstitü tarafından geçerli kabul edilen ve elektronik ortamda kullanıma sunulan işlem formlarıdır. Enstitüye sunulacak başvuru veya taleplerde Enstitü tarafından geçerli kabul edilen bu işlem formlarının kullanılması zorunludur. Bu formlar kullanılmaksızın yapılan başvuru veya taleplerde, başvuru veya talebin geçerli işlem formları ile hazırlanarak Enstitüye sunulması amacıyla 2 aylık süre verilir.

Yenileme başvurusu

— Koruma süresi sona eren bir marka, sahibinin veya vekilinin talebi ve yenileme ücretinin ödenmesi koşuluyla yenilenir.

Yenileme talebinin yapılması ve ücretin ödenmesi, koruma süresinin sona erdiği ayın son günü esas alınarak önceki altı ay içerisinde gerçekleştirilir. Bu süresinin geçirilmesi durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi koşuluyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık ilave süre içerisinde de yapılabilir.

Yenileme başvurusu için gerekli belgeler

Yenileme talebinin kaydı için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;

a) Talep dilekçesi,

b) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge,

**AYRINTILI BİLGİ İÇİN VE DİĞER TEŞVİKLER HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK İÇİN LÜTFEN BİZE ULAŞIN ..  

FEYZANUR ÖNCEL

TEL:05059857295

MAİL:destek@kykc.org

WEB: www.kykc.org