Aklınızdaki Projeyi Gerçekleştirmek İçin KOSGEB'den 150.000 TL'ye Kadar HİBE |

Aklınızdaki Projeyi Gerçekleştirmek İçin KOSGEB'den 150.000 TL'ye Kadar HİBE

Aklınızdaki Projeyi Gerçekleştirmek İçin KOSGEB'den 150.000 TL'ye Kadar HİBE

Aklınızdaki Projeyi Gerçekleştirmek İçin KOSGEB'den 150.000 TL'ye Kadar HİBE

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI TABLOSU

PROGRAMDAN YARARLANMA KOŞULU: 

Programdan yararlanmak için; KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif durumda olan ve Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmelerin proje başvurusu yapmaları esastır.  

KOSGEB Veri Tabanında yer almak isteyen işletme, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOBİ Bilgi Beyannamesi ve KOBİ Bilgi Dokümanını doldurarak KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar. İşletme bu belgelere, işletme yetkilisi/yetkililerinin imza sirküleri/imza beyannamesi ve Ticaret/Esnaf Sicili Gazetesini ekleyerek Uygulama Birimine teslim eder. İşletmenin faaliyet konusu nedeniyle temin edemeyeceği belgeler istenmez.

Uygulama Birimi tarafından belgeler üzerinden gerekli inceleme yapılır, işletmenin faaliyet gösterdiği sektörler ile mükellefiyetinin devam edip etmediği konusunda www.gib.gov.tr adresinden e-vergi sorgulaması yapılır. Başvurunun uygun bulunması halinde elektronik ortamda uygunluk teyidi verilerek işletmenin KOSGEB Veri Tabanına kaydı tamamlanır. İşletmenin program kapsamındaki desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.İşletmenin Programdan yararlanmak için ilgili Uygulama Birimine proje başvurusu yapması esastır. 

PROJE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?    

Kobi proje destek programı kapsamında cağrı konusu başvuru kriterleri başvuru dönemleri değenlendirme kriterleri ve diğer hususlar PROJE TEKLİF CAĞRI FORMU ile www.kosgeb.gov.tr adresinden ilan edilir.

işletme başvuru evraklarını ilan edilen son başvuru tarihinden 7 gün sonrasına kadar hizmet merkezine teslim etmelidir. etmezse; proje başvurusu hakkında herhangi bir talepte bulunamaz hak iddaa edemez.kobi proje destek programından faydalanmak isteyen  işletme başkanlık tarafından ilan edilen proje tekl çağrısından sonra kriterleri dikkate alarak kobi proje destek programı başvuru formunu internet ortamında doldurur.

uygulama birimi tarafından yapılan kontroller sonucunda uygun bulunan başvurular herbir konu için proje teklif çagrınsa belirtilen kriterlere göre sistem tarafından elektronik  ortamda değerlendirilir. 100 puan üzerinden yapılan değerlendirmede 50 ve üzeri puan alan işletmelerin projeleri değerlendirilmek üzere kurul'a sunulur.

ön değerlendirme sonucu uygun bulunan proje başvuruları ile ilgili başkanlık birimi koordinasyonunda değerlendirilmek üzere sistem üzerinden kurul üyelerine sunulur.kurul üyeleri tarafından 50 puan üzeri alan projeler başkanlık makam oluru ve bütçe desteklenebilecek proje sayısı ve diğer hususlar dikkate alınarak kurulda görüşülecek olan projeler belirlenir.

DESTEKELENECEK PROJE KONULARI:

-üretim

-yönetim/organizasyon

-pazarlama

-dış ticaret

-insan kaynakları

-mali işler ve finans

-bilgi yönetimi

*konuları Başkanlık Makamı Olur'u ile belirlenir.

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ:

  • Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.

  •  Personel giderleri yeni istihdam olması şartı ile net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden desteklenir. Bu destek, proje başlangıç tarihinden itibaren işletmede son 4 (dört) ay içerisinde istihdam edilmemiş yeni personel için verilir. Söz konusu personelin proje başlangıç tarihi itibariyle son 30 (otuz) gün içinde veya proje başlangıç tarihinden sonra istihdam edilmiş olması ve tam zamanlı olarak çalışması gerekir. Uygulama Birimi tarafından personele ilişkin gerekli sorgulamalar Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili web sayfasından yapılır.

  •  İşletme, ihtiyaç duyması halinde proje hazırlama sürecinde danışmanlık hizmeti alabilir. İşletmenin projesini sunmadan önce proje hazırlama konusunda alacağı danışmanlık hizmeti için KOSGEB tarafından sağlanacak destek üst limiti 1.500 (bin beş yüz) TL’yi aşamaz. Bu gider kaleminin desteklenebilmesi için projenin, Kurul tarafından kabul edilmiş olması gerekir.

  •  Proje kapsamında; işletmelerin ürün ve/veya hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları için gerçekleştirecekleri tanıtım materyalleri ve reklam giderleri için Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır. Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’nin bir başka işletmeden devir alınması halinde, devir işleminin Türk Patent Enstitüsü tarafından uygun bulunması gerekir.

  •  Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider gruplarının toplamı Kurul tarafından belirlenir ve sabitlenir. Her bir proje gider grubunun desteklemeye esas tutarı; makineteçhizat, hammadde, malzeme için, sabitlenen toplam tutarın % 10’unu ve personel, yazılım ve hizmet/diğer gider gruplarının her biri için % 40’ını geçmeyecek şekilde belirlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarları değiştirmez.

  •  Kurul, proje başvuru formunda talep edilen giderleri inceler. Bunların içinden desteklenmeye uygun görülenleri tespit eder. Desteklenmesi uygun görülen giderleri, gider grubu bazında toplayarak her bir gider grubunun toplam tutarını belirler. Tüm gider grupları için belirlenen bu tutarlar toplanarak uygun görülen gider gruplarının toplamı belirlenir ve sabitlenir. Sabitlenen bu tutar; 1. ve 2. Bölgelerde 300.000 TL (üç yüz bin), 3., 4., 5. ve 6.Bölgelerde(DÜZCE 4. BÖLGE OLARAK GEÇER) ise 250.000 TL’yi  geçemez.

  •  Sabitlenen tutarın %10’u ve %40’ı bulunur. 

  • Her bir gider grubu için belirlenen desteklenmesi uygun görülen gider grubu tutarının yazılım, hizmet/diğer ve personel gider grupları için sabitlenen tutarın %40’ını, makineteçhizat, hammadde, malzeme gider grubu için %10’unu aşıp aşmadığına bakılır. Aşmayanlar aynen alınarak desteklemeye esas tutar olarak belirlenir. Aşanlara ise %10 ve %40 oranları uygulanarak bulunan tutarlar desteklemeye esas tutar olarak belirlenir.

  •  Bu şekilde belirlenen her bir gider grubu için belirlenen desteklemeye esas tutarlara 1.ve 2. Bölgelerde %50, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60 destek oranı uygulanarak KOSGEB Destek tutarları belirlenir.KOSGEB Desteğine esas makine-teçhizatın yeni olması şartı aranır.

=>>>Program süresi işletme için 3 (üç) yıl olup, program kapsamında işletmeye verilecek desteğin üst limiti toplam 150.000 TL’dir. Program kapsamında verilecek destekler geri ödemesizdir.

**AYRINTILI BİLGİ İÇİN VE DİĞER TEŞVİKLER HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK İÇİN LÜTFEN BİZE ULAŞIN ..  

                                                                           FEYZANUR ÖNCEL

                                                                           Mail: destek@kykc.org

                                                                           Tel:05059857295

                                                                           web sitesi: www.kykc.org